FöregåendeStäng XNästa

Byggnadsminne eller k-märkt.

Olika klasser. Olika regler.

Begreppet ”K-märkta hus” har ingen formell eller juridisk innebörd. Det man i folkmun menar när man pratar om K-märkta hus är istället byggnader som omfattas av olika typer av skyddslagstiftning. Vissa byggnader anses ha ett så stort värde att det är en nationell angelägenhet att de bevaras för framtiden. Dessa byggnader skyddas av Kulturmiljölagen (KML). Hit hör alla Gotlands 92 medeltida kyrkor samt alla byggnadsminnen. På Gotland finns det mer än 350 byggnadsminnen och 240 av dessa ligger innanför Visby ringmur.

Alla andra byggnader skyddas på kommunal nivå, genom Plan- och bygglagen (PBL). Lagen är glasklar: ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (PBL 8 kap 17§).

Ligger byggnaden inom detaljplanelagt område kan speciella bestämmelser föras in i den detaljplan som gäller för fastigheten. I Visby innerstad har nyligen en ny detaljplan börjat gälla. Den detaljplanen anger utökad bygglovsplikt och är direkt kopplad till en byggnadsordning, som är en handbok med riktlinjer och stöd för dig som fastighetsägare, boende och verksam i Visby innerstad.

image featured