FöregåendeStäng XNästa

Spetsföretag med
djup kunskap.

Boman Restaurering AB har ett brett utbud av tjänster. Nedan kan du läsa mer om vilka specifika tjänster våra kunder erbjuds.

Våra tjänster

Bygglov

Vill du bygga nytt, göra en tillbyggnad eller utföra vissa andra ändringar på din fastighet krävs det bygglov. I Visby innerstad råder dessutom utökad bygglovsplikt, vilket innebär att nästan alla exteriöra åtgärder kräver bygglov. Vi tar fram kompletta bygglovshandlingar som innehåller alla de handlingar som Byggnadsnämnden kräver. För dig som kund innebär det ett snabbare bygglov - och en tidigare byggstart!

Kyrkor

Alla kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillhör Svenska kyrkan skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar.

Antikvarisk förundersökning

För att ta tillvara en byggnads kvaliteter på bästa sätt och undvika att kulturhistoriska värden går förlorade krävs betydande kunskap om byggnadens förutsättningar och unika

Antikvarisk medverkan

Enligt Plan- och bygglagen ska alla ändringar utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess kulturhistoriska värden tas tillvara. Är byggnaden skyddad som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen ställer även Länsstyrelsen krav på antikvarisk medverkan. Vi utför antikvarisk medverkan vilket innebär att vi besöker arbetsplatsen, dokumenterar pågående arbeten, samråder med hantverkare och rapporterar till byggnadsnämnden respektive Länsstyrelsen. Hör av dig till oss med just ditt projekt!

Tillstånd

Behöver du tillstånd från olika myndigheter hjälper vi till att ta fram alla handlingar som behövs.

Sakkunnigutlåtande

När ärenden överklagas till domstolar eller andra myndigheter krävs det ibland sakkunnigutlåtanden från antikvariska experter.

Färg- och murbruksanalys

För att kunna fatta rätt beslut om vilka material som ska användas vid restaurering, är det ibland nödvändigt att analysera byggnadens färg, mur- eller putsbruk. Här samarbetar vi med analysföretag som kan ge snabba besked om ursprungsmaterial. Vi kan även utföra virkesdateringar med hjälp av dendrokronologiska undersökningar.

Bidrag

Hos Länsstyrelsen kan du söka bidrag för antikvariska överkostnader. Bidraget kan täcka upp till 90 procent av överkostnaderna, beroende på objektets kulturhistoriska värde. Vi kan berätta om ditt hus är bidragsberättigat och hjälpa till att ta fram kompletta ansökningshandlingar. Sista ansökningsdag hos Länsstyrelsen är 31 oktober. Hör av dig så hjälper vi till hela vägen!

Bygglovsakuten

Granneyttrande, nybyggnadskarta, brandskyddsdokumentation, sektionsritning, VA-redovisning, teknisk beskrivning, konstruktionsritning, radon, måttsatta ritningar…? Har du kört fast i ditt planerade byggprojekt och står med en lista med kompletteringar som Regionen kräver? Vi rätar ut frågetecknen! Vi har lång erfarenhet av vilka handlingar som byggnadsnämnden kräver och kan ta fram dem åt er till en bra kostnad. Ring eller mejla oss och berätta vad ni kört fast med så får ni ett pris av oss samma dag. Låt inte administration, byggregler och handläggning vara ett hinder på vägen - låt oss hjälpa er att lösa upp knutarna!

Arkitekt

Planerar du en ombyggnad, renovering eller restaurering så kommer du förr eller senare att behöva ta fram ritningar till ditt projekt. Våra arkitekter är vana vid att mäta upp gamla hus och ta fram lösningar som är utformade med traditionella byggnadsmetoder och material. Vi arbetar med privata villor, gotlandsgårdar, sommarhus, hotell och restauranger. Kanske är det bara en liten farstukvist eller så är det en komplett restaurering av en hel gård? Oavsett så hjälper vi gärna dig.

Våra arkitekter kan hjälpa till med alla handlingar inom byggprocessen; allt från skiss och bygglov, till förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör till bygghandling under själva genomförandet. Vi lämnar gärna offert för fast pris. På kontoret har vi såväl husarkitekter som inredningsarkitekter. Detta gör att vi även kan hjälpa till med inredningar, färgsättningar och möbleringar av hela hem. Välkommen till oss med just ditt projekt!

Entreprenadbesiktning

Söker du en besiktningsman som kan besiktiga din fastighet? Daniel Nymberg är certifierad besiktningsman och specialiserad på murverk, puts och mineraliska färgtyper. Vi genomför även olika typer av underhållsbesiktningar liksom löpande besiktningsarbete under en fasadentreprenad; förbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning.Med vår breda erfarenhet av äldre bebyggelse och i synnerhet puts och murverk utför vi också andra typer av byggnadstekniska utredningar. Ring oss så berättar vi mer!

Byggnadsminne eller k-märkt.

Olika klasser. Olika regler.

Begreppet ”K-märkta hus” har ingen formell eller juridisk innebörd. Det man i folkmun menar när man pratar om K-märkta hus är istället byggnader som omfattas av olika typer av skyddslagstiftning. Vissa byggnader anses ha ett så stort värde att det är en nationell angelägenhet att de bevaras för framtiden. Dessa byggnader skyddas av Kulturmiljölagen (KML). Hit hör alla Gotlands 92 medeltida kyrkor samt alla byggnadsminnen. På Gotland finns det mer än 350 byggnadsminnen och 240 av dessa ligger innanför Visby ringmur.

Alla andra byggnader skyddas på kommunal nivå, genom Plan- och bygglagen (PBL). Lagen är glasklar: ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (PBL 8 kap 17§).

Ligger byggnaden inom detaljplanelagt område kan speciella bestämmelser föras in i den detaljplan som gäller för fastigheten. I Visby innerstad har nyligen en ny detaljplan börjat gälla. Den detaljplanen anger utökad bygglovsplikt och är direkt kopplad till en byggnadsordning, som är en handbok med riktlinjer och stöd för dig som fastighetsägare, boende och verksam i Visby innerstad.

En timmes gratis rådgivning

Oavsett om ditt hus är belagt med vissa förpliktelser eller om du bara vill vårda det enligt konstens alla regler bjuder vi på gratis rådgivning.

Jag vill veta mer